Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
Escuto de Trasobars Escuto de Osella

Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión

Bandiera de Aragón
: Empieze : Adibir a faboritos : Recomienda-nos : Versión en Castellano -
Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión

Endize prenzipal
Introduzión a ra fabla Rasgos aragoneses Esprisions tipicas Dizionario tematico Costumbres Cheografía e poblazión Breu rematanza Agradeximientos
Autras sezions
Enrastres Autualidá en Osella y en Trasobars Album de afotos Libro de besitas O Foro Reconoximientos
Demandas u charradas en iste correyo.
Correyo eleutronico

Agradeximientos

Quiero agradexer de tot corazón a todas as presonas, bellas ya espritadas, que d'una u atra traza me aduyaron en a replega de datos en a fabla, costumbres, toponimos, motadas, ezetra.

Espezialmén, a o mío pai (+) Manuel Pérez Pérez, a ro mío lolo (+)Ramón Pérez Cardiel, a ra mía lola (+) Birchens Pérez Aznar, Bitoria Pérez Pérez, Tresa Pérez Pérez, Miraglos Pérez Pérez, Carlos Grasa, Antón Pérez Pérez, Florentín López Lezcano, Enselmo Pérez López, Ramona Cardiel Aznar, (+)Mariano Lezcano Aznar, (+) Pascual López Pérez, (+) Chusé Horno, Carmelo Pérez Pérez e Mariano Gran Gil. Toz ers de Osella.

A ra mía mai Anchels Gil Urbano, a ra mía lola (+) Candida Urbano Bueno , a ro mío lolo (+) Ánchel Gil Vega, (+)Dora Gil Urbano, Nizerato Gil Urbano, Chusé María Gil Bueno, Usebio Aznar Ibáñez, Loís Miguel Bueno Sancho, Tresa Tejero Gil, (+) Fermín Tejero Gascón, (+) Perico Gil Diaz, Chuaquín Gil Gil, Ánchel Gascón "O Sierrica", Inozenzia Aznar Ibáñez, Ester Ferrando Aznar, (+) Santiago Ferrando e Neli Gracia Chueca. Toz ers de Trasobars.

Tamién quiero agradexer a ro amigo Migalánchel Martín Pardos a suya disposizión supre os mios dandaleos lingüisticos, en a que perén he teniu o suyo emparo e sapenzia y muito espezialmén a Chusé Lois, a ro que por a suya eszesiba modestia respeto que quiera mantener-se en o cuasi anonimato, alma mater d'ista pachina güeb, ya que sin os suyos conoximientos, pazenzia e gran adedicazión en o suyo enanto de creyazión, no ese estato fesable que dita pachina estiese en a Rete.

Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
 Zita d'a semana:
Untitled
 Comentario de Almin
Amillorata y enamplata a sezi�n de �lbum de afotos. Puez beyer l'�lbum de Osella e Trasobars ast�.
 Rechira en o puesto:


 Atras G�ebs:
 G�ebs amigas:
 A nuestra anterior g�eb:
Qui�s conoxer o deseyas remerar l'anterior dise�o d'ista g�eb?

Pus puncha ast�

Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
© 2003 La güeb d'Osella e Trasobars - Versión en castellano