Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
Escuto de Trasobars Escuto de Osella

Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión

Bandiera de Aragón
: Empieze : Adibir a faboritos : Recomienda-nos : Versión en Castellano -
Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión

Endize prenzipal
Introduzión a ra fabla Rasgos aragoneses Esprisions tipicas Dizionario tematico Costumbres Cheografía e poblazión Breu rematanza Agradeximientos
Autras sezions
Enrastres Autualidá en Osella y en Trasobars Album de afotos Libro de besitas O Foro Reconoximientos
Demandas u charradas en iste correyo.
Correyo eleutronico

Fiestas e costumbres

As fiestas populars, suposan a trasformazión d'a bida cutiana y d'o triballo en una puenda en a que s'adempribia ra trencadura d'as normas establitas por os miembros d'a comunidá. Istos intes u calendatas son asperatas con angluzia por as chens, esdebenindo por un regular en goyo, dibersión y espontanidá.

A fiesta chumía bitalidá e dibersidá de trazas e contenitos; ta ro antropologo Julio Caro Baroja, as fiestas grans d'os lugars no son sino que ra modalidá cristianizata d'as breus puendas de relichioso goyo consagratas a zelebrar un acayezimién asperato, angluziato e atrapaziato mientres toda l'añada. En l'autualidá, a mayoría d'as festibidáz se troban aintro d'o calandario liturchico d'a Ilesia catolica .

En ista bastida, a relichión ye más que un sistema de creyenzias, ye un conchunto de costumbres rilazionatos con as prauticas relichiosas. Istos ritos son definitos por autos, parolas, zeños, zerimonias que sirben de comunicazión y emparo d'as creyenzias d'una comunidá.

Autualmén se siguen fendo e desfrutando d'as fiestas, pero sin muitos d'os costumbres que mientres cuasi tot o sieglo XX yeran integratos en eras. Os costumbres se'n ban cambeando a l'arreyo d'o tiampo, zagueramén por bellas ragons: dibersidá d'ozio, meyos de comunicazión, cambeo de mentalidá en as creyenzias relichiosas, distintas menas de triballo, pogresiba espoblazión, ezetra ., lo que a ro igual que en a Fabla se'n ba produzindo una libelazión con as nuebas tradizións urbanas.

Os rituals estazionals d'o ziclo añal produtibo amuestran o paso d'a escasez ta ra plenitú, u bezibersa, y enrastratas simbolicamén con a muerte e ra bida, a tristura e ro goyo. He dezidito empezipiar iste recorriu con o ziclo d'o ibierno que ye cuan se zelebraban más fiestas, ya que ras condizions climatoloxicas tasamén premitiban o triballo agricola, aganando antimás a ra chunidá entre bizíns .

Imos a fer un recorriu en ziclos por o pasato y presén. Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión

Fiestas : Ziclo ibernal - Ziclo primaberal - Ziclo estibal - Ziclo d'agüerro
Costumbres dibersos - Chuegos y esportes tradizionals - Ditos, chotas, mazadas, ezetra. - Chentas tipicas
Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
 Zita d'a semana:
Untitled
 Comentario de Almin
Amillorata y enamplata a sezi�n de �lbum de afotos. Puez beyer l'�lbum de Osella e Trasobars ast�.
 Rechira en o puesto:


 Atras G�ebs:
 G�ebs amigas:
 A nuestra anterior g�eb:
Qui�s conoxer o deseyas remerar l'anterior dise�o d'ista g�eb?

Pus puncha ast�

Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
© 2003 La güeb d'Osella e Trasobars - Versión en castellano